Avís Legal

1. Dades de l'empresa

 és un producte de  

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), a continuació s'exposen les dades identificatives del responsable del present lloc web:

Nom del lloc web:  

[Denominació social/Nom]:  

CIF:  

[Domicili social/Domicili]:  

Correu electrònic de contacte:

Nº de telèfon:  938172997

2. Objecte

Aquest avís legal té per objecte establir les condicions generals que regulen l'accés i ús general del present lloc web per part de tots els usuaris, de manera que l'accés i l'ús del mateix implica necessàriament el sotmetiment i acceptació de les condicions generals incloses en aquest Avís Legal.

Per aquest motiu,  recomana que l'usuari les llegeixi detingudament cada vegada que vulgui entrar i fer ús de la citada pàgina web, ja que aquestes poden sofrir algun canvi. En aquest sentit,  es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís cap, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents condicions generals d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del present lloc web.

 

3. Ús

En el cas que l'usuari procedeixi al seu registre per a la contractació o adquisició d'un servei ofert en el present lloc web, l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Si a conseqüència del registre, es dotés a l'usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per a accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que, en el seu cas, li siguin subministrades per  , i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'usuari. En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari notificar de manera immediata a la direcció de contacte de sobre  qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets,  quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

La utilització del present lloc web per qualsevol persona atribueix la condició d'usuari d'aquesta, el qual accepta que el citat ús és sota la seva exclusiva responsabilitat, per la qual cosa l'usuari es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per  o per personal autoritzat de relativa   a l'ús del present lloc web i dels seus continguts.

L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que  posa a la seva disposició per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals. Per tant, l'usuari s'obliga a usar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

  1. Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic.

  2. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

  3. Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

En qualsevol cas,  no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi accedit al portal o l'hagi utilitzat de manera indeguda o negligent.

 

4. Propietat Intel·lectual

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, imatges, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, “els CONTINGUTS”), són propietat intel·lectual i industrial d'o  en el seu cas, de tercers. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva d'o,  en el seu cas, de tercers.

Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició interactiva, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol dels CONTINGUTS, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat expressament i per escrit pel titular dels corresponents drets.  es reserva l'ús d'accions judicials civils i/o penals contra aquelles persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin qualsevol dels citats drets de propietat industrial i intel·lectual.

 es compromet a complir les condicions esmentades anteriorment per a garantir l'ús correcte del contingut del lloc web, exercint qualsevol acció civil o penal necessària en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

 

5. Enllaços al present portal

L'usuari que vulgui introduir un enllaç des de la seva pròpia pàgina web al present portal haurà d'estar prèviament autoritzat i per escrit per part de

 

6. Responsabilitats i garanties

 no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació que es prestin a través del present lloc web.

En conseqüència,  no garanteix ni es fa responsable de:

  1. La continuïtat dels continguts del present lloc web.

  2. L'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.

  3. L'absència de virus i/o altres components nocius en el present lloc web o en el servidor que l'alberga.

  4. La invulnerabilitat del present lloc web i/o la inexpugnabilidad de les mesures de seguretat que s'adoptin en aquest.

  5. La falta d'utilitat o rendiment dels continguts del present lloc web.

  6. Els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que  estableix en el present lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat de

No obstant això,  declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del present lloc web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris. En qualsevol cas,  no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi accedit al portal o l'hagi utilitzat de manera indeguda o negligent.

 

7. Legislació i jurisdicció aplicable

Les relacions establertes entre  i l'usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. La llei espanyola serà l'única aplicable. Per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's expressament a un fur,  i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de 

Copyright ©  Tots els drets reservats. 2021.


 

 

 

 

Contacta

Contacta amb nosaltres

Contacta amb nosaltres i resoldrem la teva qüestió al més aviat possible.

Contacte