Reial decret llei 4/2013 de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, amb l’objectiu de promoure i incentivar la contractació dels joves menors de 30 anys.

Les principals línies d’actuació són:

Tarifa plana de 50 euros en la cotització a la Seguretat Social 

 • Per a nous autònoms menors de 30 anys que iniciïn una activitat per compte propi durant els primers 6 mesos.
  • Durant els 6 mesos següents, s’aplicarà una reducció a la base mínima de cotització del 50%, després dels quals, i durant els 18 mesos següents, una reducció i una bonificació d’un 30%.
 • Per a nous autònoms menors de 30 anys amb discapacitat: Aplicació en els 12 primers mesos de cotització com autònoms de tarifa plana de 50 €. Els quatre anys següents, se li aplicarà una bonificació del 50% de la quota.

Compatibilització de la prestació per desocupació amb l’inici d’una activitat per compte propi 

 • Durant un màxim de 9 mesos, la percepció de la prestació per desocupació és compatible amb la situació d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, per a menors de 30 anys.

Ampliació de la capitalització de la desocupació per iniciar una activitat emprenedora 

 • Els beneficiaris de prestacions per atur, menors de 30 anys, podran capitalitzar fins al 100% de la seva prestació per a realitzar una aportació al capital social d’una societat mercantil, sempre que s’estableixi una vinculació professional o laboral de caràcter indefinit.
 • La capitalització de la prestació per desocupació podrà utilitzar-se per adquirir serveis d’assessorament, formació i informació, així com per cobrir les despeses de constitució d’una nova societat.

Represa del cobrament de la prestació per desocupació 

 • Si un desocupat decideix iniciar una activitat per compte propi i en el termini de 5 anys és baixa, podrà reprendre el cobrament de la prestació a la qual tenia dret.

Millora de la intermediació laboral 

 • Impuls amb les comunitats autònomes a la col·laboració públic-privada per a la intermediació en l’àmbit dels serveis públics d’ocupació.
 • Portal Únic d’Ocupació que faciliti la recerca de feina i on s’allotjarà tota la informació d’utilitat per orientar els joves i posar al seu abast les eines que facilitin la recerca de feina o l’inici d’una activitat empresarial.

Estímuls a la contractació dels joves fins que la taxa d’atur se situï per sota del 15% 

 • Reducció de la quota de l’empresa a la Seguretat Social en un 75% per empreses de més de 250 treballadors i del 100% per a la resta, per a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa per a menors de 30 anys sense experiència laboral prèvia, que provinguin de sectors on no hi hagi demanda d’ocupació o que es trobin desocupats des de fa més de 12 mesos.
 • Les empreses de fins a 9 treballadors es beneficiaran d’una reducció del 100% de la quota de l’empresa a la Seguretat Social per contingències comunes durant el primer any quan contractin de forma indefinida (a temps complert o parcial)  a un aturat menor de 30 anys (incentiu únicament pel primer contracte).
 • Contracte «primera feina jove«: modificació de l’actual contracte eventual per contractar a menors de 30 anys desocupats sense experiència professional prèvia, amb incentius a la seva transformació en indefinit (bonificació de 500 euros/any durant  3 anys o 700 euros si se subscriu amb dones).
 • S’incentiva el contracte en pràctiques,  per a menors de 30 anys amb titulació, per la primera ocupació  amb la finalitat que els joves que han acabat el seu període formatiu, puguin tenir una primera experiència laboral vinculada a la seva titulació. S’establirà una reducció de la quota de l’empresa a la Seguretat Social per contingències comunes de fins al 50%.

 
Incentiu a la contractació indefinida l’objectiu del qual és estimular els joves autònoms menors de 30 anys a contractar a un aturat de llarga durada, major de 45 anys, que pugui oferir a l’activitat l’experiència necessària. Consisteix en una reducció de la quota de l’empresa a la Seguretat Social per contingències comunes del 100%, durant el primer any de contracte.

 

Quedem a la seva disposició per ampliar la informació d’aquest resum, així com per estudiar aquells casos particulars que siguin del seu interès.