BREU RESUM DE LA REDACCIÓ FINAL DE LA REFORMA DEL MERCAT LABORAL 

Per l’interès dels nostres clients publiquem un breu resum de la redacció final de la reforma laboral. En base a això, destaquem el següent:

 

 CONTRACTE DE FORMACIÓ I APRENENTATGE 

 • L’edat màxima d’aquest contracte passa de 25 anys a 30 anys (fins que la taxa d’atur es situï al 15%).
 • Reduccions del 100% de les quotes dels treballadors ala SeguretatSocial, si el contracte es realitza per empreses que la seva plantilla sigui inferior a 250 persones, amb treballadors aturats inscrits a l’oficina de treball.
 • Les empreses que transformin en contractes indefinits els contractes per la formació i l’aprenentatge, tindran dret a una reducció a la quota empresarial ala Seguretat Socialde1.500 euros per any, durant tres anys. En el cas de dones, dita reducció serà de 1.800 euros per any.

 PIMES 

 • Nou contracte per PIMES i Autònoms de menys de 50 treballadors, amb les següents característiques: (fins que la taxa d’atur es situï al 15%).
  • Període de prova d’1 any.
  • Deducció fiscal de 3.000 euros per contractar al primer treballador menor de 30 anys. Obligació manteniment treball 12 mesos
  • Deducció fiscal del 50% de la prestació per atur dels treballadors contractats durant un any. A més, el treballador podrà cobrar, a més del seu sou, el 25% de la prestació per atur durant el mateix període.
  • Bonificació de fins a 3.300 euros a la contractació indefinida de joves entre 16 i 30 anys repartida durant tres anys.
  • Bonificació de 3.900 euros a la contractació indefinida d’aturats majors de 45 anys repartida durant tres anys.

 CONTRACTACIÓ INDEFINIDA 

 • A partir del 1/01/2013 es torna a prohibir l’encadenament de contractes temporals més enllà de 2 anys.

 FLEXIBILITAT INTERNA 

 • Mobilitat funcional dels treballadors per una millor adaptació a les necessitats de l’empresa.
 • Modificació substancial de les condicions de treball: Es facilita la modificació de la jornada de treball, horari, el salari i sistema de rendiment.
 • Es simplifiquen els tràmits i es mantenen incentius pels expedients de regulació de treball per reduir la jornada de treball o suspendre el contracte de treball davant la falta d’activitat de l’empresa.
 • Es regula la possibilitat d’extingir el contracte de treball en casos d’absentisme justificat amb determinats requisits.
 • Es podrà distribuir de forma irregular el 10% de la jornada pactada sense necessitat d’acord.

 NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 

 • Prioritat dels convenis d’empresa front el sectorial.
 • Facilitar a les empreses en dificultats que es despengin del conveni d’àmbit superior. Serà suficient acreditar per exemple la disminució d’ingressos (no pèrdues) en dos trimestres consecutius.

 INDEMNITZACIONS PER ACOMIADAMENT 

 • Es generalitza la indemnització per acomiadament improcedent a 33 dies per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats, respectant els drets adquirits. S’eliminen els salaris de tramitació quan l’acomiadament sigui declarat improcedent i l’empresari opti pel pagament de la indemnització.
 • Indemnització de 20 dies por any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats, en els acomiadaments procedents per causes objectives. Tres trimestres consecutius en la disminució d’ingressos o vendes seran suficients, comparats en el mateix trimestre del any anterior.

 

Quedem a la seva disposició per ampliar la informació d’aquest resum, així com per estudiar aquells casos particulars que siguin del seu interès.